هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

 

 

  • بانوان

o         کشور

o         استان

o         شهرستان

  • آقایان

o         کشور

o         استان

o         شهرستان

 


Fold guide lines. Delete before printing.