هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

به شکل خلاصه می‌توان گفت که تیراندازی چند اصل دارد که در همه‌ی رشته‌ها (حتی تیراندازی باکمان) این اصول برقرار هستند و برای اجرای هر اصل فنونی پیشنهادشده‌اند که از رشته‌ای به رشته‌ی دیگر ممکن است تفاوت داشته باشند.

 

اصول پذیرفته‌شده در تیراندازی عبارت‌اند از:


1.       اصل ایمنی (Safety)

2.       اصل حالت گیری یا وضعیت گیری (Positioning)

3.       اصل نگهداری سلاح (Holding)

4.       اصل نشانه‌روی (Aiming)

5.       اصل تنفس (Breathing)

6.       اصل ماشه کشی (Triggering)

7.       اصل عملیات تکمیلی (Follow Through)

 

بسته به نوع رشته‌ای که کار می‌شود، فنون (Technics) گوناگونی برای اجرای بهتر هر اصل، به‌مرورزمان تجربه و پیشنهادشده‌اند و هم‌اکنون نیز مربیان این فنون را آموزش می‌دهند. با توجه به این‌که رشته‌های تیراندازی ورزشی همچنان در حال پیشرفت هستند و با روش‌های علمی روی این پیشرفت‌ها کار می‌شود، فنون نیز ممکن است دستخوش تغییراتی گردند. مسلماً هرچه مربی با علم روز تیراندازی آشناتر باشد، تیراندازش هم از فنون تازه‌تری می‌تواند بهره ببرد.